درباره ما

دفترمدیریت محترم عامل: 88079397

 

پرسنل امور مالی :

  • حسابداری حقوق وبیمه: 88577709
  • حسابداری جاری: 88577708
  • حسابداری قراردادها: 88374970

پرسنل امور اداری:

  • مدیر امور اداری: 88374146
  • کارشناس اداری: 88374146
  • اتوماسیون اداری و دبیرخانه وکارشناس اداری: 88361544
  • بیمه تکمیلی: 88361544

 

فاكس : 88361545
كدپستي: 1468613113
صندوق پستي: 1871/14665
پست الكترونيكيMatnara_co@yahoo.com–info@matnara.ir

نشانی :تهران ـ شهرك غرب ـ انتهاي بلوار شهيد دادمان ـ پژوهشگاه نيرو