تصاویر جشن 18سالگی متن‌آرا

کیک تولد 18 سالگی متن آرا

مدیریت محترم عامل شرکت جناب تیمسار ریسمانچیان

همکاران در جشن متن آرا

از چب به راست، آقایان لشکری، پیمانفر، ملک لو، آرام وش و عبادی

همکاران در جشن متن آرا

آقایان پیمانفر – مهربخش و عبادی

همکاران در جشن متن آرا

آقایان باقرپور و مهندس احمدی عضو هیئت مدیره. خانم ها بهرامی، صیاد و جعفرزاده.

همکاران در جشن متن آرا

همکاران در جشن متن آرا

همکاران در جشن متن آرا

همکاران در جشن متن آرا