مشخصات شرکت متن‌آرا تهران:

شماره های اختصاصی ، تلفن ها و نشانی و ارتباطات پستی شركت:

تاریخ تأسیس شركت: 1376/08/18

شماره ثبت: 135548

شناسه ملی شركت: 10101787505

شماره عضویت انجمن صنفی: 759

كد كاربری در پایگاه ملّی اطلاع رسانی مناقصات: 4730

شناسه تأمین اجتماعی :0258490221 –  شعبه 25 تهران

شماره اقتصادی: 3747 – 1453 – 4111

سرمایه ثبتی شركت: 9.999.960.000 ریال

بازرس قانونی شركت مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه (فراگیر)، عضو جامعه حسابرسان خبره و معتمد بورس

 

دیباچه و سیر تحول:

شركت متن آرای تهران در نیمه دوم سال 1376 از سوی هیئت مؤسس با الهام و پیروی از خط مشی و سیاست های دولت كریمه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر واگذاری تصدی های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ،‌ خدماتی و رفاهی دستگاههای اجرائی به بخش غیردولتی با هدف استقرار نظام ها و سبك های مدیریت نوین برای انجام كارآمد وظایف اصلی ، مطلوبیت و منطقی نمودن اندازه دستگاههای اجرائی ، تركیب و توزیع متوازن نیروی انسانی و اصلاح ساختاری در راستای تمركز زدائی از اداره امور دستگاههای موصوف با مشاركت شركتهای متن نیرو (499 سهم) و تعاونی مصرف كاركنان مركز توسعه فن آوری نیرو‌ (متن) كه بعداً به شركت تعاونی مصرف كاركنان پژوهشگاه نیرو تغییر نام یافته است.

 

تغییرات هیئت مدیره:

 • حسب تصمیمات متخده در جلسه مورخ 1377/09/18 مجمع عمومی عادی شركت بطور فوق العاده آقایان نصرت اله آقاجانی ، پرویز غیاث الدین ، ایرج كاوه ، داریوش خلیلی شورینی و مسعود نحریری به عنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب و سهام مدیران اوّلیه به آقایان پرویز غیاث الدین ، ایرج كاوه و مسعود نحریری منتقل و سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یكسال تعیین گردیده است.
 • بموجب صورتجلسه مورخ 1377/09/18 هیئت مدیره آقای پرویز غیاث الدین بسمت رئیس هیئت مدیره ، آقای داریوش خلیلی شورینی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ، آقای احمد ریسمانچیان (خارج از سهامداران) بسمت مدیر عامل و آقایان نصرت اله آقاجانی ، ایرج كاوه و مسعود نحریری بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیده اند.
 • بموجب تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 1378/08/05 مجمع عمومی عادی شركت بطور فوق العاده آقای علیرضا شیرانی برای بقیه مدت بجای آقای مسعود نحریری به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب و سهام نامبرده به عضو جدید منتقل و مراتب پس از طی مراحل ثبت تحت شماره 3006/32 مورخ 1378/05/10 در روزنامه رسمی كشور آگهی گردیده است.
 •  بموجب مصوّبه جلسه مورخ 1379/10/21 مجمع عمومی عادی شركت بطور فوق العاده با درخواست آقای پرویز غیاث الدین مبنی بر كناره گیری از هیئت مدیره شركت و انتقال سهام ایشان به آقای حسین مهریان اصفهانی موافقت و آقای حسین مهریان اصفهانی به عضویت هیئت مدیره انتخاب شده اند.
 • بموجب مصوّبه جلسه مورخ 1379/10/21 هیئت مدیره آقای نصرت اله آقاجانی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای داریوش خلیلی شورینی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد ریسمانچیان خارج از سهامداران به سمت مدیر عامل شركت برای مدت دو سال انتخاب گردیده اند.
 • بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1380/04/27آقایان نصرت اله آقاجانی به نمایندگی از شركت متن نیرو ، داریوش خلیلی شورینی به نمایندگی از شركت تعاونی مصرف كاركنان پژوهشگاه نیرو ، ایرج كاوه ، علیرضا شیرانی و حسین مهریان اصفهانی به مدت دو سال به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیده اند.
 • بموجب مصوّبه جلسه مورخ 1380/07/024 هیئت مدیره آقای نصرت اله آقاجانی به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای داریوش خلیلی شورینی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد ریسمانچیان خارج از سهامداران به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب و برابر روش جاری آخرین تصمیمات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره شركت در سازمان ثبت شركتها و علائم تجاری به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی كشور آگهی و منتشر گردیده است.
 • بموجب مصوّبه جلسه مورخ 1382/06/16 هیئت مدیره با درخواست آقای حسین مهریان اصفهانی مبنی بر كناره گیری از هیئت مدیره شركت و انتقال تك سهم ایشان در ازاء پرداخت قیمت اسمی به آقای   نصرت اله آقاجانی موافقت و متعاقباً تشریفات قانونی نقل و انتقال سهام برابر مقررات بعمل آمده است.
 • حسب تصمیم جلسه مورخ 1382/07/07 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده آقای داریوش خلیلی شورینی به نمایندگی از سوی شركت تعاونی مصرف كاركنان پژوهشگاه نیرو و آقایان نصرت اله آقاجانی حاجی آقا ، ایرج كاوه ، علیرضا شیرانی و احمد ریسمانچیان (سهامداران) برای مدت دو سال به سمت اعضاء هیئت مدیره شركت انتخاب شده اند.
 • بموجب تصمیم جلسه مورخ 1382/07/07 هیئت مدیره آقای نصرت اله آقاجانی به سمت رئیس هیئت مدیره آقای داریوش خلیلی شورینی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد ریسمانچیان به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب و پس از ثبت تصمیمات مذكور در اداره ثبت شركتها و مالكیت صنعتی طی شماره 39837/32 مورخ 1382/09/22 در روزنامه رسمی كشور آگهی گردیده است.
 • بموجب مصوّبه جلسه مورخ 1384/09/29  هیئت مدیره با درخواست آقایان نصرت اله آقاجانی و علیرضا شیرانی مبنی بر كناره گیری از عضویت هیئت مدیره شركت و انتقال تك سهم هریك در ازاء پرداخت قیمت اسمی به ترتیب به آقای داریوش خلیلی شورینی و خانم پروین امیری تهرانی موافقت و متعاقباً تشریفات قانونی نقل و انتقال سهام برابر مقررات بعمل آمده است.
 • حسب تصمیم جلسه مورخ 1384/09/29  مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده آقایان احمد ریسمانچیان ، داریوش خلیلی شورینی ، ایرج كاوه و خانم پروین امیری تهرانی (سهامداران) و آقای مسعود سلوك به نمایندگی از سوی شركت تعاونی مصرف كاركنان پژوهشگاه نیرو برای مدت دو سال به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب و انتصاب آقای احمد ریسمانچیان بعنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره مورد تصویب واقع گردیده است.
 • بموجب تصمیم جلسه مورخ 1384/09/29  هیئت مدیره آقای احمد ریسمانچیان بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ، آقای داریوش خلیلی شورینی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان ایرج كاوه ، مسعود سلوك و خانم پروین امیری تهرانی بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و پس از ثبت تصمیمات مذكور در اداره ثبت شركتها و مؤسسات غیرتجاری طی شماره 63175/32 مورخ 1384/11/04 در روزنامه رسمی كشور آگهی گردیده است.
 • حسب تصمیم جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1387/04/31آقایان احمد ریسمانچیان ، داریوش خلیلی شورینی ، ایرج كاوه ، خانم پروین امیری تهرانی و آقای رضا شمسی به نمایندگی از سوی شركت تعاونی مصرف كارگران پژوهشگاه نیرو به مدت دو سال به سمت اعضاء هیأت مدیره انتخاب گردیدند.
 • بموجب صورتجلسه مورخ 1387/04/31 هیأت مدیره آقایان احمد ریسمانچیان به سمت رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل و داریوش خلیلی شورینی بمدت دو سال به سمت نایب رئیس هیأت مدیره تعیین گردیده اند.
 • حسب تصمیم جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1389/04/22 آقایان ایرج كاوه و داریوش خلیلی شورینی با واگذاری تك سهم وثیقه خود به ترتیب به آقای احمد ریسمانچیان و خانم پروین امیری تهرانی از عضویت هیأت مدیره كناره گیری و آقای احمد ریسمانچیان و خانم پروین امیری تهرانی (سهامداران) و آقای رضا شمسی به نمایندگی از سوی شركت تعاونی مصرف كاركنان پژوهشگاه نیرو به عنوان اعضاء هیأت مدیره به مدت دو سال انتخاب و انتصاب آقای احمد ریسمانچیان بعنوان مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره مورد تصویب واقع گردید.
 • بموجب صورتجلسه مورخ 1389/04/22 هیأت مدیره آقای احمد ریسمانچیان بسمت مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و خانم پروین امیری تهرانی بسمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای رضا شمسی بسمت عضو هیأت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند.
 • بموجب صورتجلسه مورخ1393/04/30 هیأت مدیره آقای احمد ریسمانچیان بسمت مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و آقای محمد احمدی یزدی بسمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای غلامرضا سعد الدین بسمت عضو هیأت مدیره انتخاب شدند.
 • بموجب صورتجلسه مورخ1394/05/10 هیأت مدیره آقای احمد ریسمانچیان بسمت مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و آقای محمد رضا خوش لسان بسمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای غلامرضا سعد الدین بسمت عضو هیأت مدیره انتخاب شدند.
 • بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/4/1398 آقای احمد ریسمانچیان بعنوان مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره، آقای محمدرضا خوش لسان بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای میرمحمدابراهیم مهربخش به عنوان عضو هیأت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
 • بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/9/1398 آقایان احمد ریسمانچیان، احسان اله بیات و میرمحمد ابراهیم مهربخش بعنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
 • بموجب صورتجلسه مورخ 27/9/1398 هیأت مدیره آقای احمد ریسمانچیان به سمت مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره، آقای احسان اله بیات به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای میرمحمدابراهیم مهربخش به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب شدند.

موضوع و اهداف شركت:

 • انجام كلیه امور خدماتی و پشتیبانی از قبیل حفظ و نگهداری تأسیسات ، ابنیه ، فضای سبز ، امور حمل و نقل شهری و خدمات اداری ، خدمات عمومی (نظافت ، پذیرائی و …) ، تایپ ، تكثیر ، صحافی ، ایجاد رستوران جهت تهیه ، طبخ و توزیع غذای مورد نیاز اشخاص حقوقی ، تولید ، فروش و تعمیر ماشین های اداری و دفتری و تجهیزات جانبی آنها ، طراحی ، تولید ، مونتاژ و فروش تجهیزات الكتریكی و الكترونیكی و غیره ، شركت در مناقصه ها و مزایده ها و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی دولتی،‌ خصوصی و همچنین سایر فعالیتهای تجاری مرتبط با موضوع شركت.
 • سرمایه گذاری و مشاركت با اشخاص حقیقی یا حقوقی در جهت اهداف شركت.
 • همكاری با اشخاص حقیقی یا حقوقی برای انجام خدمات فوق. روش همكاری و حدود مسئولیتهای هریك از طرفین باید در قرارداد مربوطه مشخص گردد.
 • تأمین و وارد كردن یا تولید هر نوع لوازم ، مواد ، دستگاهها ، تجهیزات و تأسیسات مورد نیاز كه در جهت اهداف شركت مورد نیاز باشد.