بازرس قانونی:

 • بازرس قانوني شركت در اوّلين سال تأسيس منتهي به تاريخ 29/12/76 خانم جميله مهرجو ، از سال 1377 لغايت 29/12/79 حسب تصويب مجمع عمومي عادي ساليانه سازمان حسابرسي و از سال 1380 لغايت 30/12/1387 مؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت اصول پايه «فراگير» ، عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان بازرس اصلي و آقاي ابراهيم موسوي به عنوان بازرس علي البدل و از تاريخ 1/1/1388 لغایت 19/7/1394 مؤسسه مذكور به عنوان بازرس اصلي و آقاي حسن صالح آبادي به عنوان بازرس علي البدل بوده است.
 • بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 19/7/1394 مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه «فراگیر» بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا کریمی بعنوان بازرس علی البدل در سال مالی 1394 انتخاب گردیده اند.
 • بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 31/4/1396 مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه «فراگیر» بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا کریمی خواجه غیاثی بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیده اند.
 • بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 26/4/1397 مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه «فراگیر» بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا کریمی خواجه غیاثی بعنوان بازرس علی البدل در سال مالی 1397 انتخاب گردیده اند.
 • بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 26/4/1398 مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه «فراگیر» بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا کریمی خواجه غیاثی بعنوان بازرس علی البدل در سال مالی 1398 انتخاب گردیدند.

حسابرسی مالیاتی:

حسابرسي مالياتي شركت از بدو تأسيس لغايت 29/12/79 به عهده حوزه 2019 اداره كلّ ماليات بر شركتها و از سال 1380 لغايت 29/12/1393 براساس قرارداد فيمابين به عهده مؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت اصول پايه «فراگير» و از سال 1394 با اصلاح قانون مالیاتها حوزه 342027 اداره کلّ مالیات بر شرکت ها عهده دار حسابرسی مالیاتی شرکت بوده است.

واگذاری سهام:

1- بموجب مصوّبات جلسات مورخ 24/9/81 و 5/12/81 هيئت مديره 497 سهم از كل سهام شركت متن نيرو به نرخ كارشناسي در ازاء هر سهم 761 ،221 ريال به شركت تعاوني مصرف كاركنان پژوهشگاه نيرو و 2 سهم باقيمانده به آقاي احمد ريسمانچيان واگذار گرديده است.

2- بموجب صورتجلسه مورخ 19/2/1394 هیأت مدیره شرکت متن آرای تهران مستند به تصمیمات مجمع عمومی عادی مورخ 30/2/1392 شرکت تعاونی مصرف کارکنان پژوهشگاه نیرو سهام شرکت تعاونی از 59700 سهم به 2900 سهم کاهش و سهام اشخاص حقیقی اعم از اعضاء شرکت تعاونی و هیأت مدیره شرکت متن آرای تهران تا میزان 57100 سهم بشرح صورتجلسه مذکور افزایش یافته است.

افزایش سرمایه:

مرحله اوّل : حسب تصميم  جلسه مورخ 14/4/84 هيئت مديره افزايش سرمايه شركت تا سقف يك ميليارد (000 ،000 ،000 ،1) ريال و تأديه آن از طريق انتقال سود تقسيم نشده سنوات قبل در جلسه مورخ        28/4/84  مجمع عمومي فوق العاده به تصويب رسيده و پس از ثبت تصميمات مذكور در اداره ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري تحت شماره 35251/32 مورخ 23/6/84 در روزنامه رسمي كشور آگهي گرديده است.

مرحله دوّم : حسب تصميم جلسه مورخ 27/4/85 مجمع عمومي عادي سالانه افزايش سرمايه شركت تا سقف چهار ميليارد (000 ،000 ،000 ،4) ريال و تأديه آن از طريق انتقال سود تقسيم نشده سنوات قبل در جلسه مورخ 18/5/85 مجمع عمومي فوق العاده به تصويب رسيده و پس از ثبت تصميمات مذكور در اداره ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري تحت شماره 31637/ ت32 مورخ 15/8/85 در روزنامه رسمي كشور آگهي گرديده است.

مرحله سوم : حسب تصميم جلسه مورخ 19/11/1390 مجمع عمومي فوق العاده افزايش سهام شرکت از 1000 سهم به 1500 سهم و افزایش سرمايه شركت تا سقف شش ميليارد (6،000،000،000) ريال و تأديه آن از طريق انتقال سود تقسيم نشده سنوات قبل به تصويب رسيده و جهت طي تشريفات قانوني و نشر آگهي در روزنامه رسمي به اداره ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري ارائه گرديده است.

مرحله چهارم : حسب تصمیم جلسه مورخ 21/2/1393 مجمع عمومی فوق العاده مبلغ اسمی سهام به مبلغ 100.000 ریال کاهش یافته و در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ 6.000.000.000 ریال منقسم به 60.000 سهم 100.000 ریالی با نام تغییر یافته که تماماً پرداخت شده است.

مرحله پنجم : حسب تصمیم جلسه مورخ 12/4/1395 مجمع عمومی فوق العاده در اجرای تکلیف مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 19/7/1394 سرمایه شرکت از 6.000.000.000 ریال به 9.999.960.000 ریال و مبلغ اسمی هر سهم از 100.000 ریال به 166.666 ریال در انطباق با ماده 157 قانون تجارت با هدف تقویت پشتوانه اجرایی قراردادهای جاری و آتی شرکت افزایش یافته است.

بانک‌های عامل:

 1. بانک صادرات – شعبه شهرک قدس
 2. بانک تجارت-شعبه یادگار امام(ره)
 3. بانک ملی ایران-شعبه سپهر
 4. بانک ملت-شعبه بلوار دریا
 5. بانک ملت-شعبه فلسطین شمالی
 6. بانک پارسیان-شعبه اریکه ایرانیان
 7. بانک پاسارگاد-شعبه سپهر
 8. بانک سینا-شعبه مرکزی مطهری
 9. بانک اقتصاد نوین-شعبه کوی نصر
 10. بانک سینا -شعبه سعادت آباد
 11. بانک پست بانک-شعبه شهید فلاحی